1- تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان:

کاشت گیاهان غیر میزبان از قبیل کلزا در مزارع آلوده به آفت سوسک سیاه گندم می تواند در کاهش جمعیت آن خیلی مؤثر باشد. ضمن اینکه عدم وجود کاه و کلش گندم بواسطه کشت گیاه دیگر می تواند چرخه زندگی آفت را در مزرعه به هم بزند.در صورتی که میزبان در اختیار لارو آفت قرار نگیرد ، لارو بر اثر عدم تغذیه ضعیف شده و از بین می رود.

2- مبارزه زراعی:

با در نظر گرفتن بیولوژی آفت ،‌روش زراعی را می توان یکی از بهترین راههای مبارزه با این آفت ذکر کرد . با توجه به مشاهده تخم سوسک سیاه گندم از اواخر تابستان و حساس بودن آن به ضربه و جابجایی ،‌شخم اواخر تابستان و یا اوایل پاییز می تواند راه حل مناسبی برای کم کردن جمعیت آفت باشد.

با بررسیهای انجام شده در اراضی که در اواخر تابستان شخم و جمع آوری کاه و کلش محصول صورت گرفته ،‌کاهش جمعیت آفت مشاهده گردید( ایجاد بسترنامناسب جهت تخم ریزی حشره). تلفیقی از دو روش بالا می تواند کارایی آنها را افزایش دهد.

3- مبارزه شیمیایی:

الف- ضدعفونی بذر:

با آزمایشات انجام شده ، تاثیر ضدعفونی بذر گندم با یکی از سموم سوین یا لاروین در کنترل آفت و کاهش خسارت آن مشخص شد. البته در انتخاب سم باید دقت شود که قوه نامیه بذر را کاهش ندهد ،‌لذا با توجه با این موضوع سم لاروین ترجیح داده می شود و مقدار مصرف آن یک کیلو گرم برای یک تن بذر است.

ب- استفاده از سموم حشره کش در مزرعه:

جهت کنترل این آفت در مرحله لاروی می توان از حشره کش های سوین به مقدار 1.5-2 ، لاروین به مقدار 0.5-1 کیلوگرم در هکتار و سومیتیون به مقدار 1 لیتر در هکتار استفاده نمود . بهترین زمان مبارزه حدود دو هفته بعد از سبز شدن تا مرحله قبل از پنجه دهی می باشد و تاثیر حشره کش در این مرحله در مزارع آلوده مطلوب می باشد.

 

دسته ها : کشاورزی
يکشنبه بیست و هفتم 10 1388
X